Perroquet Rainbow lorikeet (Trichoglossus moluccanus)
facebook icon twitter icon YaHoO Buzz icon stumbleUpon icon Myspace icon Blogger icon Bebo icon